За проекта

ПРОЕКТ: СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ДОСТЪП ДО КНИЖОВНОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

Целта на проекта е да се опази културното наследство за бъдещите поколения и да се осигури свободен и неограничен достъп на местната, националната и международната общественост до него. Това ще се постигне чрез конвертиране на обекти с културна стойност – редки, ценни и старопечатни издания в дигитален формат за първи път. Ще бъдат подобрени условията на съхранение на колекциите от тях в културните институции, включени в проекта.

Ще бъдат изградени два дигитални центъра в Регионален исторически музей – Габрово и Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“, което ще осигури възможност за устойчивост и надграждане на проектните дейности чрез осигуряване на съвременна техника и обучение на специалисти за дългосрочно дигитализиране на съхраняваното културно наследство за бъдещите поколения, съществена част от които са фондовете от ръкописи и старопечатни книги. Ще се развие експертният капацитет с цел адаптиране към предизвикателствата, свързани с навлизането на дигитални технологии и необходимостта от достигане до нови аудитории. Дигитализацията на ръкописите и старопечатните книги ще осигури неограничен достъп чрез интернет, ще отпадне необходимостта от физически контакт с културните ценности, като едновременно с това се разшири кръгът от български и чуждестранни потребители, които се интересуват от книжовното културно-историческо наследство на България. Ще бъде изградена дигитална библиотека от ръкописни и старопечатни сбирки. За осигуряване на пълен информационен достъп с възможности за търсене колекциите ще бъдат каталогизирани в специален своден каталог на базата на специализиран софтуер. Чрез обучение на деца от ромски произход и включване на представители на ромското население в популяризирането на резултатите от проекта ще се постигне по-добрата им интеграция в местната и националната общност.

Целеви групи:

  • представители на институциите, пряко ангажирани в проекта;
  • представители на научни среди, занимаващи се изучаване на културно-историческото книжовно наследство;
  • представители на ученически и студентски среди, обучаващи се в сферата на културно-историческото книжовно наследство;
  • местната общност;
  • широката общественост на национално и европейско ниво;
  • представители на ромското население в училищата.

Официален сайт на проекта: http://kulturno-nasledstvo-gabrovo.bg/